Política de Privacitat

D’acord amb l’establert en l’establert en la normativa vigent en protecció de dades, FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC li informa que les dades personals de tots els usuaris i persones en general que pugui guardar alguna relació amb aquesta entitat, són tractats per les finalitats i base jurídica que legitima el seu tractament, amb estricte compliment amb les normes vigents en matèria de protecció de dades.

El fet de proporcionar dades a través d’aquest lloc web o per correu electrònic, implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que proporciona són seus, actuals, exactes i certs.

Així mateix, posem a la seva disposició tota la informació en matèria de protecció de dades segons el tipus de relació que pugui mantenir amb nosaltres:

Identitat del Responsable del Tractament:

FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC
CIF G66137001
Domicili social: Veïnat de Sant Ponç, 12. CP 08490 Tordera (Barcelona)
Tfn 93.764.20.53
E-mail: direccio@elrusc.cat

Finalitat i temps de conservació de les dades

Si vostè és un usuari o possible usuari de la Fundació, tractem la informació que ens faciliten les persones interessades incloses les seves dades de salut, amb la finalitat de gestió dels usuaris i dels possibles usuaris, i gestió comptable, fiscal i administrativa de la Fundació. A més, es realitzarà un perfil de l’usuari necessari per la prestació del servei assistencial als mateixos. Per tant, la base jurídica és l’execució dels serveis contractats.

Si és soci o donant, per la gestió administrativa dels socis i donants, i comptable i fiscal de la Fundació.

Si es patró, per la gestió del patronat.

Si es un proveïdor, per la gestió de proveïdors, administrativa comptable i fiscal de la Fundaci

Si s’ha presentat a una oferta de treball o ens ha donat el seu currículum, per la gestió de les dades dels candidats en possibles processos per la selecció de personal.

En cas de cessió dels drets d’imatge, per la gestió de les imatges pels treballs educatius terapèutics i per la difusió de la Fundació.

I en cas que ens hagi donat el seu consentiment per rebre comunicacions, per la gestió de la comunicació a l’agenda de contactes sobre les noticies, esdeveniments, revista, newsletter, i resta d’informació sobre la fundació.

En qualsevol cas, les dades personals proporcionades es conservaran per aquesta entitat mentre es presti els serveis, i posteriorment durant el termini legal que sigui exigible per la conservació de les dades i durant el temps que prevegi a cada moment la normativa en vigor per exigir qualsevol tipus de responsabilitat.

En cas dels candidats als processos de selecció, les seves dades les mantindrem durant un període màxim d’un any des de que es va tancar el procés de selecció, o en seu defecte, des de que ens va proporcionar el seu currículum sense obrir cap procediment de selecció.

Legitimació pel tractament de les dades

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució dels serveis contractats, l’interés legítim i el seu consentiment, segons li hem indicat al moment de la recollida de les seves dades.

És necessari que ens proporcioni totes les dades que li demanem, i qualsevol dada que no ens doni, podrà tenir com a conseqüència que no podrem portar a terme les obligacions que corresponguin en desenvolupament de la base jurídica que legitima el tractament.

Destinataris de la cessió o comunicació de dades

Les dades que ens proporcionin per qualsevol via, tant els propis usuaris com els seus representants, inclosos per via de formularis, pàgina web o correu electrònic, no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o si no ho autoritza una llei, excepte a la entitat bancària del compte de pagament de les mensualitats, en cas de tenir les quotes domiciliades (socis i usuaris) a l’Administració tributària quan ho requereixi la llei, així com al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a la ONCE i a les Administracions públiques que ens requereixin o sigui necessari amb motiu de possibles subvencions, ajudes o qualsevol tipus d’ajuda, en cas dels usuaris de la Fundació.

Les Dades es podran emmagatzemar al Drive, servei de Google,  Inc., la publicació de les imatges es podran publicar en diferents xarxes socials, així com es podrà utilitzar el whatsapp (servei de WatsApp Inc.) per l’enviament de fotografies que es puguin captar amb el terminal mòbil, per tant es produirà una transferència internacional de dades, si bé les empreses estan adherides a l’Escut de Privacitat, que pot consultar en www.privacyshield.gov i respecte a les empreses del grup Google fora de la UE manté subsccrites les clàusules tipus aprovades per la comissió, tot això d’acord amb la Decissió 2016/1250/UE de 12 de juliol de 2016 i Decissió 2010/87/UE de 5 de febrer de 2010 de la Comissió Europea.

Així mateix, les seves dades podran ser proporcionades a aquelles entitats que ens prestin serveis, i que tractaran les seves dades com a “encarregats de tractament”, els quals tindran adoptades les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa a cada moment, com per exemple, els de la gestoria que tinguem contractada en cada moment, i de serveis de manteniment informàtic.

Drets dels usuaris en protecció de dades

Tota persona té dret a obtenir confirmació sobre si en FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC estem tractant dades personals que els concerneixin o no. Així mateix, tindran dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, la seva rectificació, supressió, la limitació del seu tractament, a oposar-se al tractament, així com a la portabilitat de les dades.
Per exercir qualsevol d’aquests drets, l’interessat pot dirigir-se a qualsevol de les dades de contacte assenyalats a l’apartat “Identitat del Responsable del Tractament”.
Així mateix, en cas que hagués atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat específica diferent a la prestació del servei o de la relació jurídica que li uneix a aquesta entitat, pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la relació que li uneix a nosaltres.

En cas que no s’hagi obtingut contestació a l’exercici dels seus drets o no estigui d’acord amb la mateixa, pot interposar la corresponent reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, https://www.aepd.es/.

Versió imprimible en PDF

Translate »